วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานวิชาชีพครูสัปดาห์ที่ ๑
บันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑
โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐  เขตเทศบาล / อบจ.
-ช่วยงานฝ่ายวิชาการจัดตารางเรียน/ตารางสอน
-เข้าร่วมประชุมพร้อมกับครูและบุคคลากรในโรงเรียน
-จัดแบ่งครูพี่เลี้ยงของแต่ละเอกและแต่ละชั้น-จัดสถานที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
-ควบคุมนักเรียนชั้น ป,๒/๒
-ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดตอนเช้าตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง-ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดห้องและทำความสะอาดห้องเรียนพร้อมนักเรียน 
-ช่วยแม่บ้านตักข้าวให้นักเรียน
- จัดบอร์ดวันวิสาขบูชา
-ตอนเช้ารอรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน/ตอนเย็นส่งนักเรียนกลับบ้าน 
-พานักเรียนไปโรงละครที่สนามกีฬาหน้าเมือง
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตนเองรับผิดชอบ

ตารางสอน โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เวลา

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐

วัน/คาบ


จันทร์
ภาษาไทย
.๒/๑


อังคาร
ภาษาไทย
.๒/๒
ภาษาไทย
.๒/๑
พักเที่ยง

พุธ
ภาษาไทย
.๒/๑
ภาษาไทย
.๒/๒
ภาษาไทย
.๒/๒
พฤหัสบดี
    ภาษาไทย     ป.๒/๒


ศุกร์

 ภาษาไทย     ป.๒/๒
ภาษาไทย
.๒/๑
ภาษาไทย
.๒/๑

เล่าเรื่องของฉัน

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวซุลมาลียะห์    เจะหลง
กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ชั้นปีที่ 5 วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์
ฝึกสอนที่ โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐